Dealers       Contact       About Us
 
 
download brochure pricelist download prog downloads
        
 
 
     Home
     Products
     Support
     News & References
     Partners
     Solution & Technology
     About Biometric Lab

Contact ITWORKS
 

    News

 

มิถุนายน 2550

IT WORKS ร่วมงานสัมมนากับ HR Center
นำเสนอ VisitorWORKS เพิ่มความปลอดภัยในการแลกบัตรเข้า-ออกอาคาร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา HR center ผู้นำด้านการจัดงานสัมมนา ได้เปิดหลักสูตรการอบรมเรื่อง "การบริหารงาน รปภ. อย่างมีประสิทธิภาพ" ขึ้นที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก โดยสาระสำคัญของหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ จะเน้นในเรื่องวินัย และมาตรการ การรักษาความปลอดภัย ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติต่อองค์กร รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา และจัดหาพนักงาน รปภ.ที่มีประสิทธิภาพควรทำอย่างไร ฯลฯ

ทั้งนี้ IT WORKS ได้ร่วมออกบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่จะเป็นทางเลือกในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในการผ่านเข้า-ออกอาคาร VisitorWORKS และผลิตภัณฑ์ลงเวลาการทำงานที่ควบรวมกับระบบเปิด-ปิดประตู (Access Control) TimeWORKS Standalone A2 ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดของพนักงาน รปภ.ได้
งานสัมมนาจัดขึ้น ที่ห้องเจ้าพระยา 2
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คบริเวณโต๊ะลงทะเบียน


เจ้าหน้าที่ IT WORKS ขณะแนะนำ และสาธิตวิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์ VisitorWORKS ระบบแลกบัตรผ่านเข้า-ออกอาคารอัจฉริยะ 
 
 
 
 
  กลับไปหน้าที่แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
Copyrights © 2008 IT WORKS Ltd. All Rights Reserved..