Dealers       Contact       About Us
 
 
download brochure pricelist download prog downloads
        
 
 
     Home
     Products
     Support
     News & References
     Partners
     Solution & Technology
     About Biometric Lab

Contact ITWORKS
 

    News

 

ตุลาคม 2550

IT WORKS ร่วมเสวนา "RFID ไทย กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่"
และเข้าร่วมในพิธีมอบทุน NRIC 2007

จากการที่ IT WORKS ได้ร่วมสนับสนุน "การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย RFID แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1" (National RFID Innovation Challenge 2007 : NRIC 2007) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ทำการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมานั้น

และเมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2550 ได้มีพิธีมอบทุนและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการในรอบแรกจำนวน 32 โครงการ ณ ห้องประชุม 113 อาคาร สวทช. ซึ่งในช่วงบ่ายของวันแรก เป็นการเสวนาพิเศษเรื่อง "RFID ไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่" โดยกลุ่มบริษัทผู้สนับสนุนการแข่งขัน ซึ่ง คุณสร้างบุญ แสงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด IT WORKS เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเสวนา โดยได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรม RFID ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

โดยวันที่สอง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย คุณศุภสิทธิ์ ทิชินพงศ์ Project Manager IT WORKS แก่นิสิตนักศึกษาที่นำผลิตภัณฑ์รุ่น RFID-M1 ของ IT WORKS ในการพัฒนาโครงการ ซึ่งมีจำนวน 8 โครงการ ได้แก่

1) NRIC-000020 : โครงการระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับ ทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) NRIC-000051 : โครงการระบบบริการข้อมูลด้านคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรด้วย RFID และ Mobile Technology จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

3) NRIC-000054 : โครงการการออกแบบระบบจำลองการใช้งานห้องสมุดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID จากมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

4) NRIC-000070 : โครงการภัณฑารักษ์อาร์เอฟไอดี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5) NRIC-000073 : โครงการระบบเช็คเวลาเข้าเรียนด้วย RFID จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6) NRIC-000076 : โครงการระบบบัตรรถโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี RFID จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

7) NRIC-000080 : โครงการระบบบริหารจัดการร้านเช่าวีซีดีและดีวีดี โดย RFID (VCD/DVD Rental Store Management System by RFID) จากคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8) NRIC-000121 : โครงการสมุดบัญชีนิรภัย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 IT WORKS ร่วมเสวนา "RFIDไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่"คุณสร้างบุญ แสงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด IT WORKS เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเสวนา

IT WORKS ร่วมมอบทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก


เจ้าหน้าที่ IT WORKS ขณะแนะนำการทำงานผลิตภัณฑ์ RFID-M1 แก่นักศึกษาที่สนใจ

คุณศุภสิทธิ์ ทิชินพงศ์ Project Manager IT WORKS ขณะทำการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ RFID-M1 ให้แก่น้องๆ นักศึกษา 
 
 
 
 
  กลับไปหน้าที่แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
Copyrights © 2008 IT WORKS Ltd. All Rights Reserved..