Dealers       Contact       About Us
 
 
download brochure pricelist download prog downloads
        
 
 
     Home
     Products
     Support
     News & References
     Partners
     Solution & Technology
     About Biometric Lab

Contact ITWORKS
 

    News

 

มีนาคม 2551

IT WORKS ร่วมแนะนำสินค้าและซอฟต์แวร์
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในงาน "สัมมนาติดปีกธุรกิจด้วย... IT" ครั้งที่ 1

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดงานสัมมนา "ธุรกิจติดปีกด้วย...IT"  ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม SMEs สถาบันพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและ้ขนาดย่อม (ISMED) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

โดยในงานนี้ได้มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม และต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าจากการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ทั้งนี้ IT WORKS ได้มีโอกาสร่วมแนะนำสินค้าและซอฟต์แวร์ต่างๆ ของบริษัทฯ ที่จะสามารถช่วยและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการทั้งจากภาคการผลิตและการบริการ ในเี่ขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 ท่าน

 

 ภายในงานมีผู้ประกอบทั้งจากภาคการผลิตและการบริการ ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 ท่าน

 


ผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจกับบริษัทต่างๆ ที่ร่วมออกบูธ

 เจาหน้าที่ IT WORKS ขณะแนะนำสินค้า และ คุณอภิญญา แซ่โหล่ Account Executive ขณะขึ้นแนะนำบริษัทและสินค้าจาก IT WORKS


 

 
 
 
 
 
  กลับไปหน้าที่แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
Copyrights © 2008 IT WORKS Ltd. All Rights Reserved..