Dealers       Contact       About Us
 
 
download brochure pricelist download prog downloads
        
 
 
     Home
     Products
     Support
     News & References
     Partners
     Solution & Technology
     About Biometric Lab

Contact ITWORKS
 

    News

 

ตุลาคม 2551

'IT WORKS' มอบอุปกรณ์และอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เพื่อเิปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และพิสูจน์ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 โดยมีโจทย์ให้แสดงฝีมือคือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีกับภาคอุตสาหกรรม

และเช่นเคย IT WORKS ยังคงเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัทฯ คุณอวิรุจน์ เหลืองกิตติก้อง Project Managerได้มอบอุปกรณ์ชุด RFID-M1 และอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลับกลุ่มนักศึกษาที่เลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในการเขียนโปแกรม เช่น

- โครงการระบบบริหารจัดการบ้านอัจฉริยะด้วย RFID จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- โครงการระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะด้วย RFID จากมหาวิทยาลัยราภัฏอุดรธานี
- โครงการระบบแนะนำเส้นทางและจำหน่ายตั๋วรถโดยสารสาธารณะด้วย RFID จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- โครงการระบบดิจิตอลรักษาความปลอดภัยในอาคารจอดรถ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โครงการระบบเก็บค่าโดยสารรถประจำทางด้วยอาร์เอฟไอดี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

 

 


ตัวแทนจาก NECTEC กล่าวเปิดงาน

 


คุณอวิรุจน์ เหลืองกิตติก้อง Project Manager จาก IT WORKS ขณะมอบชุดอุปกรณ์ RFID-M1 ให้่แก่ตัวแทนนศ. จากแต่ละมหาวิทยาลัย


 


บรรยากาศภายในห้องขณะอบรมเชิงปฏิบัติการ

 


 

 
 
 
 
 
  กลับไปหน้าที่แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
Copyrights © 2008 IT WORKS Ltd. All Rights Reserved..