Dealers       Contact       About Us
 
 
download brochure pricelist download prog downloads
      
 
 
     Home
     Products
     Support
     News & References
     Partners
     Solution & Technology
     About Biometric LabContact ITWORKS
 

  National ID Card SDK with ID WORKS Integrator

 At a Glance  Features   Download


Features

IT WORKS National ID Card SDK
ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถติดตั้ง National ID Card SDK? เพื่ออ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนและเลือกนำข้อมูลเฉพาะที่ต้องการมากรอกใส่แอพพลิเคชั่นเดิมที่มีอยู่แล้วได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการแก้ไขโปรแกรมเดิมแต่อย่างใด

นักพัฒนาสามารถใช้ชุดพัฒนาในการอ่านข้อมูลที่ต้องการจากบัตรประจำตัวประชาชนได้โดยตรงเพื่อนำไปใช้งานในแอพพลิเคชั่นของตน โดยอาจนำเทคโนโลยีการการค้นหาและยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วยได้ในหลายๆกรณี เช่น การจับคู่ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนเข้ากับลายนิ้วมือผู้ถือบัตร และให้ใช้งานทั้งสองอย่างคู่กันโดยใช้ลายนิ้วมือยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรที่ถูกต้องก่อนการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนแทนกัน หรืออาจใช้แค่ลายนิ้วมือเพียงอย่างเดียวในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในแอพพลิเคชั่นต่างๆแทนการรูดบัตรหรือการพิมพ์ข้อมูลเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

ID WORKS Integrator 2.0
ID-WORKS Integrator 2.0 เป็นชุดพัฒนาที่จะช่วยจัดการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำลายนิ้วมือมาใช้งานในแอพพลิเคชั่นทั้งหมด ตั้งแต่การควบคุมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ การดึงรูป การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลลายนิ้วมือ โดยรองรับการค้นหาลายนิ้วมือแบบ Optimized 1:N ชุดพัฒนาจะมาพร้อมกับอินเตอร์เฟซ สำหรับการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือเพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าวไปยังฐานข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่นของคุณ

การเชื่อมโยง National ID Card SDK with ID-WORKS Integrator

(Click to enlarge
)

 

ส่วนประกอบและฟีเจอร์ของ National ID Card SDK with ID-WORKS Integrator 2.0

1. National ID Card Enrollment เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆในบัตรประชาชนควบคู่กับการเก็บลายนิ้วมือของผู้ใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเก็บข้อมูลบัตรประชาชนเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลบุคคลได้ด้วยตัวเอง เมื่อต้องการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้นำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ได้โดยใช้ระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือแทนการอ่านบัตรประชาชนได้ หรืออาจกำหนดให้ใช้งานบัตรประชาชนควบคู่กับลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวผู้ถือบัตรก่อนมีการนำข้อมูลไปใช้ก็ได้

2. Application Designer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจับคู่ข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้ากับข้อมูลในฟอร์มของแอพพลิเคชั่นต่างๆโดยไม่ต้องมีการแก้ไขโปรแกรมเดิม ในการกำหนดข้อมูลที่จะกรอกเข้าสู่แอพพลิเคชั่นเมื่อมีการอ่านบัตร ผู้ดูแลระบบเพียง drag-and-drop ข้อมูลที่ต้องการจากบัตรประชาชนลงบนแอพพลิเคชั่นก่อนการใช้งานครั้งแรกเพียงครั้งเดียว จากนั้นสามารถแจกจ่ายให้ทั้งองค์กรใช้งานเหมือนกันทั้งหมดได้

3. Application Integrator เป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งบนเครื่องที่มีการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน เมื่อมีการรูดบัตรประชาชนหรือมีการแตะลายนิ้วมือที่ได้รับการบันทึกไว้ใน National ID Card Enrollment โปรแกรมจะทำการกรอกข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ ลงไปยังแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ใน Application Designer สำหรับในกรณีที่ยังไม่เคยมีข้อมูลในบัตรประชาชนหรือข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ใช้งานอยู่ก่อนในฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้โปรแกรมกรอกข้อมูลในบัตรประชาชนลงบนแอพพลิเคชั่นโดยตรงได้โดยไม่ต้องบันทึกไว้ใน National ID Card Enrollment ก่อน เพื่อความสะดวกสำหรับการใช้งานกับบุคคลที่เข้ามาใช้ระบบแบบชั่วคราว เช่น ในกรณีของข้อมูลบุคคลเข้าออกอาคาร เป็นต้น

4. National ID Card SDK Library เป็น library ชุดพัฒนาที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาเพื่อการนำข้อมูลจากบัตรประชาชนไปใช้งานในแอพพลิเคชั่นของตนโดยไม่ผ่าน Application Designer/Integrator โดยชุดพัฒนาจะประกอบด้วย DLL, Code Template เพื่อใช้ในการพัฒนา, ตัวอย่างในการ implement, ฐานข้อมูลตัวอย่าง และคู่มืออธิบายการใช้งาน

5. ID WORKS Integrator 2.0 SDK เป็นชุดพัฒนาที่ใช้ควบคุมเครื่องอ่านลายนิ้วมือเพื่อดึงรูปและค้นหาลายนิ้วมือแบบ Optimized 1:N ด้วยการแตะนิ้วมือเพียงครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับรหัสใดๆ โดยมีความเร็วในการค้นหามากกว่า 5,000 ลายนิ้วมือ/วินาที (P4, 2.8 GHz) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถค้นหาลายนิ้วมือได้อย่างถูกต้องจากการแตะนิ้วเป็นมุมได้ตลอด 360? โดยมีค่าความผิดพลาดจากข้อมูลทดสอบ FAR (False Acceptance Rate) น้อยกว่า 0.001% และมีค่า FRR (False Rejection Rate) น้อยกว่า 0.01%

6. Dual Readers : National ID Card Reader with U.are.U4000 คือชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนและเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ที่ทำงานบน PC สำหรับการใช้งานกับ National ID Card SDK with ID WORKS Integrator 2.0 โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานลายนิ้วมือแทนการใช้บัตรประชาชนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน หรืออาจเลือกใช้บัตรประชาชนแทนลายนิ้วมือในกรณีที่ลายนิ้วมือของผู้ใช้งานมีปัญหา นอกจากนี้ ผู้ใช้งานอาจกำหนดให้ใช้ทั้งสองอย่างคู่กันเพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนแทนกันก็ได้

 
 
 
 
 
Copyrights © 2008 IT WORKS Ltd. All Rights Reserved.